Dự án cho mạng lưới STAR nhằm xây dựng các điều kiện giao hàng và thanh toán tập thể từ các nhà sản xuất hàng may mặc